O TOS-u

Zakonom o turizmu iz 1994. godine osnovana jeTuristička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike.

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.

U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke itinerere i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je prisutan na svim većim svetskim sajmovima turizma, sarađuje sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.

Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.

Turističke organizacije pokrajina, regija, gradova i opštinau Srbiji svoje godišnje programe i planove promotivnih aktivnosti usklađuju sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima TOS-a.

Sedište TOS-a je u Beogradu, Čika Ljubina 8.

TOS ima status pravnog lica, posluje u skladu sa propisima kojima se uređuju javne službe i upisan je u registar kod Privrednog suda.


Organi TOS-a

Organi upravljanja, nadzora i rukovođenja su:

 1. upravni odbor;
 2. nadzorni odbor;
 3. direktor.

Organi TOS-a se imenuju na period od četiri godine.

Upravni odbor ima pet članova i vrši sledeće poslove:

 1. donosi statut TOS;
 2. donosi poslovnik o svom radu;
 3. usvaja godišnji program rada sa finasijskim planom;
 4. usvaja godišnji izveštaj o poslovanju i završni račun;
 5. donosi odluku o osnivanju predstavništva u inostranstvu i informativnih centara u zemlji;
 6. donosi pravilnik o radu
 7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Akta iz tač. 1., 3., 4. i 5. donose se uz saglasnost Vlade.

Nadzorni odbor ima tri člana i vrši nadzor nad poslovanjem, pregleda izveštaj o poslovanju i završni račun i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima, donosi poslovnik o svom radu, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Članove upravnog i nadzornog odbora i direktora imenuje i razrešava Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove turizma.

Direktor predstavlja i zastupa TOS, organizuje i rukovodi radom TOS-a, donosi pravilnik o organizacijii sistematizaciji poslova, predlaže akte koje donosi upravni odbor, izvršava odluke, upravnog odbora i preduzuma mere za njihovo sprovođenje, stara se o zakonitosti rada, odgovara za korišćenje i raspologanje imovinom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Izvori finansiranja

U skladu sa članom 31. Zakona o turizmu sredstva za rad TOS-a obezbeđuju se iz:

 1. prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti i iz drugih sopstvenih prihoda;
 2. donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;
 3. sredstava budžeta Republike Srbije;
 4. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Prema odluci Upravnog odbora TOS-a, lice za davanje informacija od javnog značaja, u smislu odredbe člana 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je Marija Labović, direktor Turističke organizacije Srbije.

RUKOVODSTVO:

Direktor:

Marija Labović v.d.

Pomoćnik direktora, Sektor za pravne i administrativne poslove:


Pomoćnik direktora, Sektor za marketing i informisanje:

Vesna Raca-Radisavljević

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik:

dr Ratka Vušurović

Članovi:

Ivan Cvetanović (zamenik predsednika UO)

Petar Stefoski

Aleksandra Pavićević

Biljana Kostić

NADZORNI ODBOR:

Predsednik:

Slaviša Obradović

Članovi:

Milica Karakaš

Sladjana Mojsilovic

Prijava zatvori

Prijavite se na sajt da biste dobili pristup svim korisničkim servisima.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Zaboravljena lozinka zatvori

Ako ste kojim slučajem zaboravili vašu lozinku, ne brinite. Upišite email adresu koju ste koristili prilikom registracije ili korisničko ime i poslaćemo vam link za reset lozinke.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Registracija zatvori

Ukoliko nemate kreiran vaš korisnički nalog, napravite ga već danas da biste dobili pun pristup svim korisničkim servisima na sajtu.

Prijavite se

Već imate kreiran vaš korisnički nalog? Prijavite se odmah!